Žádám o cenovou nabídku:

Máte-li seznam výrobků, a víte, co hledáte
přidejte soubor ve formátu, např. PDF, DOC, XLS.

Nebo napište nám:

sklep@sanitbuy.pl

Obchodné podmienky nákupu v košíku e-shopu

 Pomienky internetového obchodu Sanitbuy

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tento poriadok stanovuje všeobecné podmienky, pravidlá pre používanie Internetového Obchodu a spôsob elektronického dodávania služieb prostredníctvom predaja Internetového Obchodu sanitbuy.pl podľa Krzysztof Białkowski Sanitbuy.pl ul. Zakopiańska 58A, 30-418 Kraków.
 2. Kontakt s dodávateľom služieb je pomocou:
 1. E-mailovej adresy sklep@sanitbuy.pl;
 2. Telefonicky pod číslom +48 12 266 86 66,
 1. Tieto nariadenia sú nepretržite k dispozícii na webových stránkach http://sanitbuy.cz tak, aby umožnili kedykoľvek používateľom jeho získanie, nadobudnutie a zapamätanie obsahu prostredníctvom tlače alebo zapísania do elektronických médií.

II. Definície

Pojmy použité v týchto predpisoch:

 1. Pracovné dni – sú to dni od pondelka do piatku, okrem pracovne voľných dní nariadených ústavou;
 2. Zákazník –fyzická osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony, právnická osoba alebo organizácia, ktorá nie je právnickou osobou, ale jej predpisy udeľujú osobitnú spôsobilosti na právne úkony, ktorá dokonáva objednávky v obchode;
 3. Občianský Zákonník – zákon z 23. apríla 1964. (Z. z. č.16, pol 93, v znení neskorších predpisov.);
  1. Účet – pridelený každému zákazníkovi internetového obchodu, prostredníctvom ktorého môže zákazník vykonať konkrétne dané činnosti v internetovom obchode;
  2. Podmienky – táto dokumentácia;
  3. Registrácia – jednorázová činnosť, ktorá sa skladá zo zákazníckeho účtu prostredníctvom registračného formulára poskytnutého právajúcim na stránkach internetového obchodu;
  4. Interentový obchod (Obchod) – internetová stránka, prostredníctvom ktorej môže Zákazník najmä dokonávať objednávky;
  5. Predajca - Krzysztof Białkowski podnikajúci subjekt vystupujúci pod názvom Sanitbuy.pl v Krakove vpísanej do Centrálnej Evidnecie a taktiež informácií o Podnikateľskej Činnosti vykonávanej vez Ministerstvo Hospodárstva, na adrese ul. Zakopiańska 58A, 30-418 Kraków, DIČ: 6781149532, IČO: 356573438,
  6. Tovar – výrobky prezentované v Internetovom Obchode, ktorých opis je dostupný pri každom prezentovanom výrobku;
  7. Predajná zmluva – zmluva predaja Tovarov v rozumení Občianského Zákonníka, uzatvorenej medzi Predávajúcim a Zákazníkom;
   1. Služby – služby poskytované predávajúcim zákazníkovi elektronicky v zmysle zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Z. z. č 144, položka 1204, v znení neskorších predpisov.);
   2. Zákon o právach konzumenta – zákon z 30. Mája 2014 o právach konzumenta (časť Z. z. 2014, č. 827);
   3. Zákon o elektronických službách - zákon z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Z. z. č 144, položka 1204, v znení neskorších predpisov.);
   4. Objednávka – Vyhlásenie zákazníka zamerané priamo k uzavretiu predaja, stanovuje najmä druh a množstvo tovaru.

 

III. Podmienky používania Internetového Obchodu

 1. Pomocou Internetového Obchodu je možné za predpokladu, že spĺňa požiadavky teleinformačného systému, ktorý využíva klient a nasledovných minimálnych technických požiadaviek:
  1. Osobný počítač s dostupom na internet,
  2. Dostup k elektronickej pošte,
  3. Internetový prehliadač Internet Explorer vo verzii 11 alebo vyššej, Firefox vo verzii 28.0 alebo vyššej alebo Chrome vo verzi 32 albo vyššej,
  4. Zapnutie v internetovom prehliadači Cookies a taktiež Javascript.
  5. Zakázane je dodávanie a posielanie ďalej obsahu, ktoré zakazuje právo, napr. Obsah propagujúci násilie, hanlivé alebo narušujúce osobné práva alebo iné práva tretích osôb,
  6. Použitie Internetového Obchodu bez narušenia jeho fungovania,najmä pomocou špecifického softvéru alebo zariadení,
  7. Zákaz činnosti takých ako: rozosielanie alebo umiestnenie v rámci Internetového Obchodu neobjednanej obchodnej informácie (spam),
  8. Používanie Internetového Obchodu tak aby spôsob používania nebol príťažou pre iných zákazníkov a taktiež pre Predajcu,
  9. Používanie rôzneho obsahu umiestneného v rámci Internetového Obchodu iba v prípade osobného použita,
  10. Používanie Internetového Obchodu v súlade s pravidlami platnými podľa poľského práva, ustanovenia rokovacieho poriadku, ako aj so všeobecnými zásadami používanie internetu.
 1. Používanie služieb Internetového Obchodu znamená každú činnosť Zákazníka, ktorá doprovádza do oboznámenia sa s obsahom Obchodu.
 2. Zákazník je povinný najmä:

IV. Služby

 1. Predávajúci umožňuje prostredníctvom Internetového obchodu využívanie bezplatných Služieb skladajúcich sa s:
  1. Preskúmania informácií umiestnených v Internetovom Obchode,
  2. Udržiavania Účtu v Internetovom Obchode,
  3. Dostupnosti interaktívnego formulára, ktorý dovoľuje Klientom vykonať Objednávku v Obchode,
  4. Zverejňovanie komentárov o Tovaroch v Obchode.
  5. Uvedené v bode 1. služby sú poskytované Predávajúcim 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
  6. Zmluva:
   1. O poskytovaní služieb spočívajúcich na prehliadaniu informácií umiestených v Obchode je uzatváraný na dobu určitú a zaniká uzatvorením stánky Internetového Obchodu Zákazníkom,
   2. O posyktovaní služieb spočívajúcich na udržiavaniu Účtu v Obchode je uzatváraná na dobu určitú a zaniká uzatvoreniu s momentom kedy Zákazník požiadá o zmazanie Účtu alebo použije tlačidlo „Vymaž Účet”,
   3. O poskytovaní služieb spočívajúcich na udostupneniu interaktívneho formulára, ktorý umožňuje Zákazníkom dokončenie Objednávky v Obchode je uzatváraná na určitý čas a zaniká s momentom dokončenia Objednávky,
   4. O Poskytovaní služieb spočívajúcich na umiestňovaniu komentárov o Tovaroch v Obchode je uzatváraná na určitý čaš a zaniká s momentom dodania komentáru,
   5. Služba vedenia Účtu v Internetovom Obchode je dostupná po dokončení Registrácie. Rejestracja je dokončená vtedy ak zostane vyplnený a potvrdený registračný formulár, ktorý je dostupný na jednej zo stránok Obchodu,
   6. Predpokladom pre dokončenie Registrácie je odsúhlasenie obsahu Podmienok a takiež podanie osobných údajov ozančeních ako povinné,
   7. Zákazník má možnosť umiestniť v obchode individuálne a subjektívne komentáre týkajúce sa, okrem iného Tovaru alebo priebehu tranzakcie. Zákazík, ktorý dodáva komentár slobodne vyhlasuje, že má všetky práva do obsahu takéhoto komantáru, najmä autorské práva, práva podobného druhu a priemyselé práva.
   8. Aby molo možné umiestniť komentár, môže byť Zákazník poprosený o udostupnenie svojich osoných údajov ako napr e-mail.
   9. Komentáre by mali byť napísané jasnou a zrozumiteľnou formou, nemali by obsahovať bezprávny obsah.
   10. Komentár nemôže narušovať platné zákony vrátane práv tretích osôb- najmä nemôže mať urážlivý charakter porušujúci osobné práva alebo ukazovať na neuctivú činnosť konkurencie.
   11. Zákazník umiestňuje komentáre v Obchode dobrovoľne. Autorove komentáre sú distribuované na webových stránkach obchodu.
   12. Tým, že zákazník dobrovoľne umiestni komentár dáva súhlas na využívanie tohoto obsahu a na publikovanie Predajcom, a taktiež na vytváraniu obsahu v rozumení Zákona o autorských právach a právach podobného druhu (Z, z, 1994 č. 24 ods. 83).
   13. V prípade porušenia týchto Podmienok zo strany Zákazníka, Predajca po prvotnom neskutkujúcom vyzvaní týkajúcom sa ukončenia alebo vymazania nedovoleného obsahu vo vyznačenom termíne, môže ukončiť zmluvu týkajúcu sa dodávania Služieb s dodržaním 14 dňového termínu ukončenia zmluvy.
 1. Obchod má právo organizovať príležitostné súťaže a propagačné akcie, ktorých podmienky budú uvedené na stránkach Obchodu.
 2. Zľavy a akcie v Obchode niepodliehajú spájaniu, jedine ak Podmienky danej zľavy alebo akcie na do dovoľujú.

 

 

 

V. Postup pre uzatvorenie Zmluvy predaja

 1. Informácie o Tovaroch, ktoré sú podané na stránakch Internetového Obchodu, a hlavne ich opisy, technické parametre, úžitkové paramentre a ceny stanovujú pozvanie k uzatvoreniu zmluvy v rozumení čl. 71 Občianského Zákonníka.
 2. Podmienkou pre Objednávku je aktývny účet elektronickej pošty.
 3. Pomocou formulára Objednávky, Objednávky môžu byť robené celodobovo 24 hodín, 7 dní v týždni.
 4. Vytvorenie Objednávky môže byť dokončené:
  1. Vyplnením elektornického formuára Objednávky, v ktorom sú zahrnuté údaje Zákazníka potrebné k realizácií Objednávky, a hlavne: meno a priezvisko, miesto pobytu a e-mailová adresa,
  2. Využitím osobných údajov Zákazníka, ktoré boli získané ako výsledok registrácie v Obchode (nákup pomocou Zákazníckého Účtu).
  3. Za účelom uzavretia Zmluvy predaja pomocu Internetového Obchodu a sprístupneniu formulára Objednávky je potrebné vykonať výber Tovaru, a následne dokončiť potrebné technické činností, ktoré bude mať Zákaník sprístupnené pomocou komunikátov a informácií dostupných na stránkach.
  4. Výber obejdnaných Tovarov Zákazníkom je vytváraný pomocou dodania Tovarov do nákupného košíka.
  5. Po dodaní Zákazníkom, ktorý používa Internetový Obchod, všetkých potrebných informácií, zostane zobrazené jasne a zreteľne zhrnutie danej Objednávky. Zhrnutie danej Objednávky bude obsahovať informácie týkajúce sa:
   1. opisu premetu Objednávky,
   2. jednotkovú a celkovú cenu tovarov alebo služieb, vrátane daní, vrátane nákladov na dodanie a dodatočných nákladov (ak existujú),
   3. spôsobu kontaktu s Predajcom,
   4. vybranej metódy a termínu platnosti,
   5. vybraného spôsobu doručenia,
   6. času doručenia,
   7. kontaktných údajov Zákazníka,
   8. fakturačných informácií,
   9. Za účelom odoslania Objednávky je potrebné vykonanie potvrdenie obsahu Podmienok, a takiež potvrdenie oboznámenia sa o „Poučení o odstupení zo Zmluvy”, informácie o osobných údajoch sú označené ako povinné ako aj kliknutie tlačidla „Objednávka s povinnosťou zaplatenia”.
   10. Odoslanie objednávkou stanovuje pre Predajcu uzatvorenia zmluvy predaja Tovarov, ktorý je predmetom Objednávky.
   11. Po dokončení Objednávky obdrží Zákazník e-mail s potvrdením dokončenia tejto Objednávky (spolu s individuálnym číslom Objednávky), tento e-mail bude obsahovať všetky konečné potvrdenia časti Objednávky.
   12. V ďalšom bode Predajca zašle na danú e-mailovú adresu potvrdenie vykonania Klientom Objednávky, ktorá stanovuje potvrdenie Predajcu o prijatí ponuky, o ktorej je zmienka v bode 9.
    1. Konsolidácia, bezpečnosť, prístup a potvrdenie Zákazníkovi príslušných ustanovení Zmluvy predaja Tovarov a odoslaním Zákazníkovi týchto informácií na e-mail, alebo pridaním do zásielky obsahujúce údaje potvrdzujúce objedný Tovar spolu s faktúrou / pokaldničným bločkom.
    2. Zmluva predaja je vytvorená v slovenčine/ poľštine s obsahom zodpovedajúcim Obchodným Podmienkam.

VI. Doručenie

 1. Doručenie Tovaru je obmedzené územím Európskej únie, a je zviazané adresou uvedenou Zákazníkom pri zadávaní Objednávky.
 2. Zákazník ma na výber tieto možnosti doručenia Tovarov:
 3. Pomocou kurierskej spoločností
 4. Transportom od Predajcu
 5. Osobným odberom na mieste určenom Predajcom
  1. Náklady na doručenie budú uvádzané v čase vytvárania Objednávky.
  2. Doručenie je realizované okamžite a nie neskôr ako v termíne 30 dní od uzavrenia zmluvy.
  3. Predajca zodpovedá za vady vecí v súlade s predpisami Občianského Zákonníka a hlavne čl. 556 oraz 5561 -5565 Občianského Zákonníka.

VII. Cenové a platobné metódy

 1. Ceny tovarov sú podávané v PLN resp. Euro a obsahujú všetky časti ako daň DPH, clo a iné.
 2. Zákazník si môže vybrať z nasledovných platobných metód:
  1. Bankovým prevodom na bankový účet Predajcu ( v tomot prípade realizácia Objednávky bude uskutočnená po preposlaní Klientovi Predajcom potvrdenia priajtia Objednávky, doprava bude vykonaná ihneď po obdržaní finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho a rozpracovanosti Objednávky);
  2. Hotovosťou pri osobnom odbere – platba na mieste osobného odberu Predajcu (v tomot prípade realizácia Objednávky bude uskutočnená po preposlaní Klientovi Predajcom potvrdenia priajtia Objednávky, Tovar zostane vydaný na mieste sobného odberu Predajcu).

VIII. Práva odstúpenia od zmluvy

 1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom v zmysle článku. 22 [1] Občianskeho Zákonníka, môže od nej odstúpiť bez udania dôvodov vo vyhlásení podanej do 14 dní. Ak Zákazník chce túto lehotu dodržať, je nutné zaslať vyhlásenie pred jej uplynutím.
 2. Zákazník má právo takéto vyhlásenie vytvoriť samostatne alebo môže využiť vzor takéhoto vyhlásenia odstúpenia od zmluvy ktorý stanový Príloha č. 1 k týmto Podmienkam.
 3. Termín 14 dní sa počíta od dňa v ktorom bol Tovar doručený resp. v prípade zmluvy o dodaní služieb od dňa jej uzatvorenia.
 4. Predávajúci po obdržaní oznámenia o odstúpení od zmluvy zo strany spotrebiteľa, musí zaslať na e-mailovú adresu spotrebiteľovi potvrdenie prijatia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.
 5. Právo na odstúpenie zo zmluvy zo strany spotrebiteľa je výlučne v prípade:
  1. Dodania služieb, ak Predajca vykonal v plnom rozsahu službu za potvrdením spotrebiteľa, ktorý zostal informovaný pred začiatkom dodania služby, že po splnení dodania Predajcom, stratí právo na odstúpenie zo zmluvy;
  2. Zmluva, v ktorej cena alebo odmena záleží od zmien na finančnom trhu, nad ktorým Predajca nemže mať kontrolu a ktoré môlžu mať miesto pred uplynutím termínu od odstúpenia zo zmluvy;
  3. Zmluvy, v ktorej predmetom dodania je netovárenský Tovar, vytvorený podľa špecifikácie spotrebiťeľa alebo taký, ktorý služi uspokojeniu jeho individuálnych potrieb;
  4. Zmluvy, v ktorej predmetom dodania je Tovar, ktorý podlieha rýchlemu úžitkovému poškodeniu alebo má krátku životnosť;
  5. zmluvy, ktorá je v súlade s ustanovením dodávaného tovaru v uzavretých obaloch, ktoré po otvorení obalu nemožno vrátiť z dôvodu ochrany zdravia a hygienických dôvodov, v prípade, že obal bol otvorený po doručení;
  6. zmluvy, v ktorej predmetom poskytovania sú Výrobky, ktoré po doručení majú využitie spojenia s inými predmetami (polotovary);
  7. zmluvy, ktorej predmetom ustanovenia sú alkoholické nápoje, ktorých cena zostala dohonutá pri uzatvorení Zmluvy Predaja, a ktorých doručenie môže byť po uplynutí 30 dní a ktorých hodnota zálezí od zmien na trhu, ktoré Predajca nemôže kontrolovať;
  8. zmluvy, v ktorej spotrebiteľ žiadal, aby sa predajca osobne dostavil na miesto doručenia Tovaru za účelom opravy alebo konzervácie; ak Predajca dodáva dodatočne inné služby ako tie, ktorých využitia žiadá spotrebovateľ, alebo dodáva Tovar iný než sú náhradné diely potrebné na ykonanie opravy alebo konzervácie, právo odstupenia zo zmluvy prináleží spotrebiteľovy na základe dodatočných služieb alebo Tovarov;
  9. zmluvy, v kotej predmetom dodania sú zvukové nahrávky, vizuálne nahrávky alebo počítacové programy, ktoré su dodávane v zapečatených obaloch, ak obal zostal otvorený po doručení; doručenie denníkov, periodík alebo časopisov, z výnimkou zmluvy o predplatnom;
  10. zmluvy uzatvorenej vo verejnej dražbe;
  11. poskytnutie ubytovania na iný ako obytný účel, prepravu tovaru, prenájom auta, stravovanie, služby týkajúce sa voľného času, zábavné podujatia, športové a kultúrne, v prípade, že zmluva obsahuje označený deň alebo obdobie vykonania služby;
  12. dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je uložený na hmotnom nosiči, ak plnenie zmluvy začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a po informovaní ho Predajcom o strate práva na odstúpenie zo zmluy.
  13. V prípade odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku, zmluva je braná pod úvahu ako neplatná. To na čom sa strany zmluvy dohodli resp. dodali podlieha návratu v nezmenenom stave, iba ak k zmene muselo dôjsť, a najmä v dôsledku potvrdenia charakteru, vlastnosti a funkčnosti vecí. Úhrada musí byť vykonaná okamžite, najneskôr však do 14 dní. Zakúpený tovar musí byť zaslaní na adresu Predávajúceho.
   1. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od obdržania vyhlásenia spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, kotré od neho obdržal vrátane nákladov na dodanie tovaru. Predávajúci je povinný vrátiť platbu pomocou rovnakého spôsobu platby, ktorý použil spotrebiteľ, spotrebiteľ samozrejme môže súhlasí s iným spôsobom návratu, táto metóda nemôže znamenať pre sporebiteľa žiadné výdavky. Predávajúci sa však môže zdržať vrátenia platieb prijatých od zákazníka do obdržania zásielky späť alebo poskytnútia dôkazu o návrate Zákazníkom, podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, jedine, že Predajca sám navrhne, že osobne vykoná odber u Zákazníka.
   2. Ak spotrebiteľ vybral spôsob doručenia Tovaru iný ako najlacnejší obyčajný spôsob doručenia ponúkaný Predajcom, Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi vynaložené dodatočné náklady.
   3. Zákazník nesie iba priame náklady na vrátenie tovaru, jedine, že Predávajúci súhlasí zaplatiť za tieto náklady.

 

 

IX. Reklamácie Tovaru

 1. Predávajúci zodpovedá voči Zákazníkovi, a taktiež voči Zákazníkovi ktorý je spotrebiteľom v zmysle čl. 22[1] Občianského Zákonníka, zárukou za vady v zmysle zákona v čl. 556 – 576 Občianského Zákonníka.
 2. Nároky na reklamáciu vyplývajúce z porušenia práv Zákazníka určených právom, alebo na základe týchto Podmienok je potrebné adresovať na Sanitbuy.pl Krzysztof Białkowski, ul. Zakopiańska 58A, 30-418 Kraków, sklep@sanitbuy.pl
 3. Za účelom preskúmania reklamácie by mal Zákazník poslať alebo dodať reklamovaný Tovar, ak je to možné dodať k nemu dôkaz o nákupe. Tovar je potrebné dodať alebo poslať na adresu, ktorá je uvedená v bode 2.
 4. Predávajúci je povinný zohľadniť prípadnú reklamáciu do 14 dní.
 5. V prípade nedostatkov v reklamačnom prcese Predávajúci bude kontaktovať Zákazníka ohľadom doplnenia nevyhnutných informácií, najneskôr však do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti Zákazníka. Predávajúci zákazníkovi uhrádí prepravu.
 6. Predávajúci nie je výrobcom tovaru. Výrobca je zodpovedný v rámci záruky na predaný tovar za podmienok a po dobu uvedenú v záručnom liste. V prípade, že záručný dokument poskytuje takúto možnosť, môžete poslať svoj nárok v rámci záruky priamo do autorizovaného servisu, ktorého adresa je v záručnom liste.

X. Reklamácie pri poskytovaní služieb elektronickou cestou

 1. Zákazník môže podávať reklamáciu Predajcovia v súvislosti s prevádzkou Obchodu a užívania Služieb. Sťažnosti možno podať písomne na adresu:  Sanitbuy.pl Krzysztof Białkowski, ul. Zakopiańska 58A, 30-418 Kraków, na adres poczty elektronicznej: sklep@sanitbuy.pl - formularz
 2. V sťažnosti, zákazník musí poskytnúť svoje meno, poštovú adresu, typ a popis problému.
 3. Predávajúci je povinný zohľadniť prípadnú reklamáciu do 14 dní, a ak to nie je možné informovať v danom období Zákazníka v akom termíne bude reklamácia zohľadnená. V prípade nedostatkov v reklamačnom procese Predávajúci bude kontaktovať Zákazníka ohľadom doplnenia nevyhnutných informácií, najneskôr však do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti Zákazníka.

XI. Mimosúdne spôsoby riešenia reklamácie a nápravy

 1. Zákazík, ktorý je spotrebiteľom má, okrem iného právo mimosúdneho vybavovania reklamácie a sťažností:
  1. Je oprávnený smerovať svoje žiadosti do súdu pôsobiacého pri Obchodnej Inšpekcií so žiadosťou o zmierlivé riešenie sporov vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy.
  2. Je oprávnený požiadať inšpektora Obchodnej inšpekcie a podať žiadosť na začanie zmierlivého riešenia zakončenia sporu medzi Zákaníkom a Predajcom.
  3. môže získať zadarmo pomoc pri riešení sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorá tiež využíva bezplatnú pomoc okresného (mestského) verejného ochrancu práv spotrebiteľov a sociálne organizácie, ktorej jednou so štatutárnych úloh patrí ochrana spotrebiteľa (vrátane Federácia Spotrebiťeľov, Združenie poľských spotrebiteľov). Porady sú k dispozícii v rámci Federácie spotrebiťeľov na bezplatnom čísle 800 007 707, a Zväzu poľských spotrebiteľov na e-mailovej adrese porady@dlakonsumentow.pl.

 

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Urovnanie sporov vzniknutých medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom v zmysle článku. 22 [1], Občianskeho Zákonníka, sa riadia príslušnými súdmi v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku.
 2. Urovnanie sporov vzniknutých medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle článku. 22 [1], Občianskeho Zákonníka, musí byť predložený príslušnému súdu ku ktorému podlieha sídlo Predajcu.
 3. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto nariadenia sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ustanovenia zákona o elektronických službách, ustanovenia zákona o právach spotrebiteľov a ďalšie príslušné ustanovenia poľského práva.
 4. Obsah týchto Podmienok sa môže zmeniť. O akýchkoľvek zmenách bude každý Zákazík poinformovaný na domovskej stránke Obchodu, ktorý obsahuje prehľad o zmenách a dátum nadobudnutia ich účinnosti. Zákazníci so Zákazníckym Účtom budú dodatočne informovaný o zmenách na nimi určenej e-mailovej adrese. Dátum nadobudnutia účinnosti zmien nesmie byť kratší ako 14 dní odo dňa doručenia. V prípade, že Zákazník, ktorý má Zákaznícky Účet, neprijíma nové Podmienky je povinný túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu do 14 dní odo dňa oznámenia o zmenách Podmienok. Neakceptovanie zmien ma za následok odstupenie od zmluvy.